Artific Intelligence logo

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyämme koskevat tiedot

Tällä selosteella pyrimme kertomaan kaikki henkilötietojen käsittelyämme koskevat tiedot tiiviisti esitetysti, läpinäkyvästi, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa sekä selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Jos emme onnistu pyrkimyksessämme, voit olla yhteydessä meihin.

Henkilötietojen käsittelijän yhteystiedot

 • Nimi: Artific Intelligence Oy
 • Y-tunnus: 2874688-3

Henkilötietojen käsittelyymme liittyvissä asioissa voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

 • Puhelinnumero: +358 45 155 5075
 • Sähköpostiosoite: info@artific.ai
 • Postiosoite: Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksemme on toimeentulon hankkiminen elinkeinolla.

Elinkeinomme harjoittamiseksi meidän on tarpeen hoitaa asiakkuuksia ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä. Osana näitä toimintoja teemme esimerkiksi henkilöiden tunnistamista, viestintää, markkinointia, laskutusta ja palkkojen maksua.

Emme arvioi henkilökohtaisia ominaisuuksiasi henkilötietojen automaattisella käsittelyllä.

Emme tee päätöksiä perustuen pelkästään automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn siten, että päätöksillä on oikeusvaikutuksia tai tällaiset päätökset muuten vaikuttavat sinuun merkittävästi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelymme perustuu johonkin seuraavista Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdista:

 1. Saamamme suostumus
  • Olemme saaneet sinulta suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
 2. Tekemämme sopimus
  • Olemme tehneet kanssasi sopimuksen, jonka täytäntöön panemiseksi henkilötietojesi käsittely on tarpeen. Tähän kohtaan kuuluu myös pyynnöstäsi tehty sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen.
 3. Lakisääteinen velvoite
  • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi.
 4. Oikeutettu etu
  • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen elinkeinomme harjoittamiseksi, elleivät etusi tai perusoikeutesi tai -vapautesi syrjäytä tätä etua.
  • Elinkeinomme harjoittamisen käyttämistä henkilötietojesi käsittelyn perusteena arvioimme tasapainotestillä, jossa elinkeinovapauttamme punnitaan etuasi tai perusoikeuttasi tai -vapauttasi vasten.

Henkilötietojen ryhmät

Asiakkuuksien hoitoon liittyvien henkilötietojen ryhmät kerromme asiakasrekisterin selosteessa.

Henkilöstöhallintoon liittyvien henkilötietojen ryhmät kerromme henkilöstöhallintorekisterin selosteessa.

Henkilötietojen vastaanottajat

Asiakkuuksien hoitoon liittyviä henkilötietoja käsittelevät työntekijämme, joiden työtehtäviin kuuluu asiakkuuksien hoito.

Henkilöstöhallintoon liittyviä henkilötietoja käsittelevät työntekijämme, joiden työtehtäviin kuuluu henkilöstöhallinto.

Henkilötietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, jos käsittely on tarpeen elinkeinomme harjoittamiseksi.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot ovat lähtöisin yhdestä tai useammasta seuraavista lähteistä:

 • Sinulta tai päätelaitteeltasi
 • Sidosryhmiltämme
 • Julkisista lähteistä
 • Viranomaisilta

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei tavallisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Jos henkilötietoja kuitenkin luovutetaan, luovutus perustuu johonkin seuraavista perusteista:

 1. Ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttäminen
  • Henkilötietojasi voidaan siirtää kolmannen osapuolen palveluntarjoajien haltuun osana elinkeinomme harjoittamista. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi viestintä tai laskutus.
 2. Oikeutetun etumme puolustaminen
  • Henkilötietojasi voidaan luovuttaa oikeutettujen etujemme puolustamiseksi tuomioistuimille tai muille kolmansille osapuolille. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi oikeudenkäyntimenettelyt tai petosten torjunta.
 3. Fuusio tai yritysosto
  • Henkilötietojasi voidaan luovuttaa yritysjärjestelyjen yhteydessä järjestelyyn osallisille. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi fuusio tai yrityskauppa.
 4. Lain velvoite
  • Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lain velvoitteiden mukaisesti viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi lakisääteiset ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuudet tai viranomaisten tietopyynnöt.

Kaikissa tapauksessa henkilötietoja luovutetaan vain lain ja tämän selosteen mukaisesti, vähäisimmissä määrin ja vain luovutuksen nimenomaiseen tarkoitukseen.

Henkilötietoja ei tavallisesti luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos henkilötietoja kuitenkin luovutetaan kolmansiin maihin, perusteena on Euroopan komission hyväksymät 46.2 artiklan mukaiset tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet (standard contractual clauses, SCC).

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia tai mielipide- tai markkinatutkimuksia varten.

Henkilötietojen käsittelyn aika

Henkilötietojen käsittelyn aika määritellään tapauskohtaisesti käsittelyn tarkoituksen mukaan tai se voi olla laissa säädetty.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta katselulta, pääsyltä, muuttamiselta, hävittämiseltä ja luovuttamiselta sekä muulta lain tai tämän selosteen vastaiselta käsittelyltä.

Henkilötietojen käsittelijät ovat hyväksyneet salassapitosopimuksen. Muuttamiseen tai hävittämiseen liittyvät tapahtumat tallennetaan.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi, sekä mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Jos käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä henkilötiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Jos henkilötietosi, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan ne. Jos oikaisemme henkilötietojasi pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille henkilötietosi on aikaisemmin luovutettu.

Jos henkilötietosi, joita käsittelemme, ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin voimme käsitellä henkilötietojasi vain:

 • suostumuksellasi,
 • jos tarvitsemme henkilötietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia,
 • yleisen edun vuoksi tai
 • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Jos rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille henkilötietojasi on aikaisemmin luovutettu.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos niiden käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi tai perusoikeutesi tai -vapautesi, tai jos henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos käsittelemme henkilötietojasi, ja katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu Euroopan unionin tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle erityisesti siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuin- tai työpaikkasi on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.